Over Eco-Makelaar

Over Eco-Makelaar

Richard de la Roy is ruim 25 jaar actief binnen de bouwwereld als isolatie-specialist. Vanuit dit specialisme heeft Richard ontwikkelingen en innovaties gevolgd die verbonden zijn met de bouwwereld in relatie tot respect voor het milieu.
De stap naar het ‘Cradle to Cradle’ principe was daarmee geboren.
Richard de la Roy is voortdurend op zoek naar eindproducten die het label ‘Cradle to Cradle’ (C2C) kunnen en mogen dragen.
Een C2C product moet vaak gezien en geplaatst worden in een groter systeem. Hiervoor is know-how en visie nodig. Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van een C2C product dat enerzijds zorgt voor een beter milieu maar anderzijds ook voldoende basis heeft om een stuk marktaandeel te verwerven. Daarbij is de focus veel meer op eco-effectief in plaats van eco-efficient.

C2C is nauw verweven met termen als: groen, duurzaam, kostenbesparing, imago en rendement.

Internationaal netwerk
Richard de la Roy heeft een internationaal netwerk opgebouwd waardoor hij in staat is (nieuwe) C2C producten te vinden en te ontwikkelen.

Werkwijze
C2C moet aansluiten bij de behoefte en opvattingen van een bedrijf. Eco-Makelaar hanteert de volgende stappen om het C2C bij een bedrijf te laten aansluiten:

  • Het creëren van een een uitgangssituatie door middel van het formuleren van een bedrijfs- en/of productanalyse is een eerste belangrijke stap.
  • Wanneer deze eerste stap gedegen uitgevoerd is, worden doelstellingen geformuleerd. Wanneer deze doelstellingen concreet geformuleerd zijn, zullen er acties en middelen gezocht moeten worden.
  • Het formuleren van acties en het zoeken naar middelen zijn de kernactiviteiten van Eco-Makelaar.
  • Last but not least is het het evalueren de meest belangrijke stap om het proces verder te kunnen sturen.

 

Branches
Eco-Makelaar is vooral thuis op het gebied van C2C wanneer het gaat om de volgende branches:

  • Bouwwereld (incl. afbouw)
  • Weg- en waterbouw
  • Argrarische sector

Eco-Makelaar is een echte ‘bruggenbouwer’ wanneer verschillende partijen moeten samenwerken in een groter project (architect, adviseur, opdrachtgever) waar C2C in meer of mindere mate centraal staat.

Besparen

Grenzen verleggen met minder energie !!

Energie is een eerste levensbehoefte van onze samenleving. Bedrijven, dienstverlenende organisaties en consumenten zijn er van afhankelijk. Energie is noodzakelijk, maar dat geldt zeker ook voor energiebesparing. Minder energieverbruik bespaart kosten en verhoogt daarmee het rendement of biedt financiële ruimte om de dienstverlening te verbeteren. Voor de kwaliteit en continuïteit van bedrijf en organisatie is het een voorwaarde, voor een duurzame samenleving zelfs een vereiste. Een methode om energiebesparing te realiseren is innovatie. Samen de grenzen verleggen. Slimmere processen, producten en diensten bedenken, en toepassen.

Water besparen:

Als je water bespaart, merk je dat in je portemonnee. En het is goed voor het milieu natuurlijk. Maar wist je bijvoorbeeld ook dat:

  1. waterwinning, zuivering tot drinkwater en distributie van dat drinkwater energie kost? Waterverspilling is dus ook energieverspilling.
  2. De hoeveelheid water die we verbruiken bepaalt hoeveel chemicaliën de waterleidingbedrijven moeten gebruiken? Meer water betekent dus ook meer afvalstoffen.
  3. Hoe meer water we gebruiken, des te meer waterwinningsgebieden er nodig zijn.Gebruiken we meer water, dan hebben we minder ruimte over voor bijvoorbeeld recreatie. Gaan we verstandig met water om, dan bewijzen we onszelf een grote dienst op vele fronten.

Iedereen kan water besparen, vaak al op een heel eenvoudige manier.

 

Afval besparen:
Geen afval is het beste afval. Het vervuilt niet, en het kost geen geld. Daarom geeft het afvalbeleid de hoogste prioriteit aan het voorkomen of vermijden van afval. Zelfs PMD-afval bevat Perfect Mijdbare Dingen.

Er zijn tal van mogelijkheden om afval te vermijden: een fles of bokaal opnieuw vullen in plaats van omsmelten tot nieuw glas; een lekke band plakken in plaats van weggooien, een pc upgraden in plaats van dumpen, enzovoort. Afval-voorkoming staat op de hoogste trede van de ladder van Lansink, die de voorkeur in verwerkingsmethoden aangeeft.

Pas wanneer een product niet meer opnieuw gebruikt kan worden (de melkfles breekt), gaan we de oplossing zoeken op de volgende trede van de ladder. Die heeft het over recyclage. Bij recyclage gebruiken we de grondstoffen opnieuw (de scherven worden omgesmolten tot nieuw glas).

Sommige materialen kunnen niet of nauwelijks gerecycleerd worden tot een evenwaardig product. In deze gevallen spreken we van downcycling. Denk bv. aan brikpakken of plastic flessen, die gerecycleerd worden tot WC-papier of straat-meubilair. Het gaat hier dus maar om een éénmalige recyclage.

Afvalstoffen die niet meer kunnen gerecycleerd worden belanden uiteindelijk op de laagste en minst wenselijke treden van de ladder: verbranden en storten. Echter begint de daadwerkelijke besparing bij het ontwerpen en de keuze van materialen, toepassen van standaardmaatvoeringen en modulaire opbouw van systemen kunnen de faalkosten verminderen en daardoor minder afval.

Geluidsoverlast:

Geluid kan zo hard zijn, dat het hinderlijk wordt. Bovendien kan het schadelijk zijn voor de gezondheid. Zo kunnen hoge geluidsniveaus het gehoor beschadigen. Maar ook verstoring van de slaap kan op de lange duur slecht zijn voor de gezondheid.

In Nederland zijn afspraken gemaakt over wat acceptabele geluidsniveaus zijn en wat niet (de geluidsnormen). Wanneer een wettelijke geluidsnorm wordt overschreden, is er sprake van een te hoge geluidsproductie.

Goede maatregelen treffen kunnen besparingen opleveren op het gebied van gezondheid of bijdragen aan een beter leefklimaat ofwel meer comfort. Van belang is om voorafgaand goede keuzes te maken bij de bouw en inrichting.